Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON)

Deelnemers

ArtEZ University of the Arts:

  • Kunstvakdocentopleidingen

HAN University of Applied Sciences:

  • Academie Educatie
  • Academie Sport en Bewegen

Radboud Universiteit:

  • Radboud Docenten Academie
  • Pedagogische wetenschappen (PWPO)

Verzorgingsgebied

We zien de regio niet als een vastomlijnd gebied met geografische grenzen. Eerder als een ‘relationele regio’, een organisatienetwerk dat geografisch te duiden maar niet af te bakenen is, met fluïde grenzen en zonder de pretentie alomvattend te zijn, waarbinnen organisaties doelgericht in adaptieve samenstellingen werken aan een gezamenlijke ambitie. We kiezen er dan ook bewust voor dat al onze partnerschappen ‘Samen Opleiden & Professionaliseren’ zich met de Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON) kunnen verbinden.

Zie ook:

Ambitie/doelstelling

We gaan voor samen genoeg blijvende, blijvend goede onderwijsprofessionals flexibel opleiden en professionaliseren. We zetten met de RA-ZON sterk in op de verbinding tussen de verschillende en succesvolle samenwerkingsverbanden die we al hebben in elke sector. Zo kunnen we gezamenlijk sterker zorgdragen voor de werving, het opleiden en het professionaliseren van kwalitatief goede onderwijsprofessionals én voor overkoepelende (innovatie)vraagstukken.

Dit doen we vanuit een integrale aanpak. We werken samen aan de sectoroverstijgende en urgente thema’s die niet binnen een sector of reeds bestaand samenwerkingsverband opgepakt kunnen worden of belegd zijn. Zo willen we expertises vanuit verschillende sectoren (po, vo, mbo, so en ho) verbinden en versnippering van inzet, tijd en middelen voorkomen. We pakken hiermee gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het beroep van leraar en spelen hierdoor beter in op actuele onderwijsontwikkelingen als curriculum.nu, het bevoegdhedenstelsel, flexibilisering, 10-14 onderwijs en langere brede brugklassen.

Speerpunten

Onze ambitie is vertaald in vier centrale speerpunten:

  1. Versterken en verbinden van de samenwerkingsverbanden en -structuren die we al kennen in onze regio;
  2. Samenwerken vanuit een gezamenlijke regionale onderwijsagenda en kennisinfrastructuur;
  3. Ontwikkelen en profileren van een complementair aanbod van flexibele opleidingsroutes voor iedereen die in het onderwijs wil werken of zich binnen het onderwijs verder wil ontwikkelen/professionaliseren;
  4. Uitbreiding van samenwerking tussen en uitwisseling van personeel, sterkere inzet op expertise.

Partners

Partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren po, vo, mbo en so

Downloads

Contactpersonen