Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Utrecht Leert OpleidersAlliantie (ULOA)

Deelnemers

Utrecht Leert OpleidersAlliantie (ULOA) is een samenwerking tussen opleidingsinstituten. De Hogeschool van de Kunsten, de Hogeschool Utrecht (Instituut Archimedes en Instituut Theo Thijsen), de Marnix Academie, de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit Utrecht.

Verzorgingsgebied

Stad & regio – Utrecht + Amersfoort

Ambitie/doelstelling

ULOA richt zich op het versterken van de opleiding en professionele ontwikkeling van leraren. Oogmerk is tevens het vergroten van de instroom in de lerarenopleidingen door het interesseren van nieuwe doelgroepen voor het leraarsberoep via een diversiteit aan trajecten. We werken in co-partnerschap met de schoolbesturen PO en VO/MBO uit de regio Utrecht.

De ambitie is om door samenwerking het onderwijsveld in de regio Utrecht beter te bedienen dan het geval zou zijn wanneer de instellingen afzonderlijk zouden opereren. Vanuit haar ambities wil ULOA een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, aan de ontwikkeling van een kennisinfrastructuur binnen het onderwijs en het breder omgaan met functiedifferentiatie en anders organiseren van onderwijs. Samenwerking binnen deze alliantie ontwikkelen we door elkaar en de scholen op te zoeken en aan het werk te gaan. We bouwen voort op de bestaande, goed lopende partnerschappen. Van daaruit ontwikkelen we nieuwe initiatieven. Innovatie is gericht op zowel initiële als post-initiële opleidingstrajecten. En bestemd voor zowel leraren, schoolleiders als andere onderwijsprofessionals.
ULOA opereert daartoe in de configuratie van een netwerkorganisatie.

Speerpunten

Werkprogramma 2022:

  • De diversiteit aan opties voor de professionele ontwikkeling van leraren vergroten. Inrichten van toegankelijke leertrajecten, specialisatietrajecten en onderzoeksmogelijkheden die aansluiten bij de vraag van potentiële leraren. Versterken opleidingsroute Academische PABO. En in samenwerking met MBO de opleidingen onderwijsassistenten (niv4) en AD (niv 5).
  • Student-Teacher journey; Een doorgaande ontwikkelingslijn gericht op versterken van de professionele identiteit van de (aanstaande) leraar en de schoolleider, zijnde de actoren die bijdragen aan de school als lerende organisatie en verbinder tussen school, thuis en lokale gemeenschap in stad of dorp. De uitvoering vindt plaats zowel binnen de opleidingen via ‘samen opleiden in scholen’ als op vraag vanuit scholen op het gebied van professionalisering en schoolontwikkeling.
  • Leren en onderwijzen in een grootstedelijke context samen met partners binnen de Alliantie; in een aantal wijken in Utrecht participeren in initiatieven ten behoeve van vergroten kansengelijkheid.
  • Onderzoek en academische werkplaatsen om in de regio gezamenlijk te kunnen werken aan inhoudelijke ontwikkeling en zo te komen tot een structurele bijdrage aan een kennisinfrastructuur binnen het onderwijs.
  • Op basis van vragen van scholen en zich aandienende actuele thema’s, beter ontsluiten van de wetenschappelijke expertise die beschikbaar is binnen de aan de ULOA deelnemende hogescholen en universiteiten en het verbinden daarvan met de expertise op de scholen.

Partners

ULOA heeft van meet af aan de schoolbesturen PO en VO in de regio Utrecht intensief betrokken bij de totstandkoming en doorontwikkeling van de alliantie. De ROC’s gaan eveneens deel uitmaken van ons partnerschap. Schoolbesturen maken deel uit van de stuurgroep. ULOA werkt samen met de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie (ELA).

Contactpersonen