Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Resultaten

Universiteiten van Nederland werkt nauw samen met de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL) aan het versterken van leraren en het verbeteren van lerarenopleidingen. In het bijzonder met de ICL.

De Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL) is de commissie waarin de lerarenopleidingen van de Nederlandse universiteiten hun beleid afstemmen en coördineren. De ICL heeft een overleg van de universitaire opleidingen voor het vo, en een PO-Kamer waarin de universitaire opleiders voor het po samenkomen. De ICL komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. De ICL werkt in de beleidsontwikkeling en -uitvoering nauw samen met Universiteiten van Nederland.

Naast de ICL werkt Universiteiten van Nederland ook samen met de sectorraden PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de Vereniging Hogescholen (VH) en het Ministerie van OCW.

VSNU-ICL Actieplan Leraren VO 2019-2021

Het maatschappelijk belang van universitair opgeleide leraren is groot. Deze leraren leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs. Zowel in het primair als het voortgezet onderwijs bestaat dan ook de wens om het aantal universitair opgeleide leraren fors te vergroten.

Ook voor de periode 2019-2021 blijven de universiteiten zich gezamenlijk inzetten voor de leraren. Met dit nieuwe actieplan committeren universiteiten zich wederom om samen met scholen, hogescholen en het ministerie van OCW aan oplossingen voor het lerarentekort te werken en om de kwaliteit van leraren en lerarenopleidingen verder te verhogen. Om deze kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen te bereiken zijn vijf actielijnen geformuleerd. Met deze actielijnen willen de universiteiten laten zien waar zij zich de komende jaren gezamenlijk op richten:

  1. De herziening van het toelatingsbeleid waardoor onder andere meer kandidaten met een bredere vooropleiding toelaatbaar zijn tot de ulo.
  2. Het ontwikkelen van een geharmoniseerde procedure voor toelatingsassessments, zodat alle ulo’s dezelfde procedure hanteren.
  3. Het versterken van de educatieve module door het uitvoeren van een evaluatie en identificeren van verbeterpunten.
  4. Het ontwikkelen van een aantal pilotvakken voor een Alfa4all-programma waarmee leraren in spe voor de tekortvakken in de talen hun deficiënties flexibel weg kunnen werken.
  5. Het ontwikkelen van honours- en specialisatietrajecten binnen de ulo, voor leraren in opleiding die meer uitdaging zoeken.

Actieplan Leraren PO 2020-2022

Naast een actieplan voor het voortgezet onderwijs hebben de universiteiten gezamenlijk een actieplan voor het primair onderwijs opgesteld. Met actieplan PO willen de universiteiten, in samenwerking met scholen, hogescholen en het ministerie van OCW, werken aan meer academisch opgeleide leraren primair onderwijs. In het actieplan zijn de volgende activiteiten opgenomen:

  1. Het ontwikkelen van academische tracks binnen bestaande zij-instroomroutes bij hogescholen.
  2. Het ontwikkelen van tweejarige educatieve masters primair onderwijs, vergelijkbaar met de tweejarige masters voor het vo.

Opbrengsten VSNU-Lerarenagenda 2013-2017

Met de VSNU-Lerarenagenda 2013-2017 hebben de universiteiten de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet op weg naar meer en beter opgeleide leraren in het voortgezet en primair onderwijs. Zo zijn er meer flexibele routes naar het leraarschap gecreëerd en is de kwaliteit van bestaande opleidingsroutes verder verhoogd. Voor het primair onderwijs is er een volledig universitaire lerarenopleiding ontwikkeld. Daarnaast is in goede samenwerking met de VO-raad, PO-Raad, Vereniging Hogescholen en het ministerie van OCW fors geïnvesteerd in het gezamenlijk opleiden en begeleiden van leraren, onder andere door intensivering van de projecten ‘opleiden in de school’ en ‘begeleiding startende leraren’. Nieuwe leraren staan hierdoor beter opgeleid voor de klas. Zie ook de infographic “Wat is er met de Universiteiten van Nederland-Lerarenagenda bereikt?