Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Ook de komende jaren zetten hogescholen en universiteiten zich in voor aanpak lerarentekort

Hogescholen en universiteiten omarmen het vandaag door minister Wiersma gepresenteerde Onderwijsakkoord en de opzet voor een werkagenda Samen voor het beste onderwijs. In de werkagenda zetten de ministers van onderwijs, werkgevers, leraren(organisaties) en lerarenopleidingen hun agenda voor de komende jaren uiteen. Deze werkagenda bouwt voort op wat de partijen al onderling met elkaar hebben bereikt op het gebied van onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en het terugdringen van het lerarentekort. Met de werkagenda zetten partijen een extra stap om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken.

De Vereniging Hogescholen (VH) en Universiteiten van Nederland (UNL) zijn als opleider en onderzoeker een belangrijke partner in deze agenda. Universiteiten en hogescholen spannen zich in om meer leraren op te leiden, te zorgen voor een goede begeleiding van startende leraren en bij te dragen aan hun professionalisering. Daarom wordt een verbinding gelegd tussen de werkagenda en het bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen. In dit akkoord hebben OCW, VH en UNL afgesproken de lerarenopleidingen verder te flexibiliseren om beter aan te sluiten bij de behoeften van aankomende leraren. Dit doen de lerarenopleidingen bijvoorbeeld door te werken met leeruitkomsten, erkenning van eerder verworven competenties, een modulair curriculum en door nieuwe academische opleidingsroutes voor het basisonderwijs te ontwikkelen voor nieuwe doelgroepen.

Om de leraren die worden opgeleid voor het onderwijs te behouden, is goed HRM-beleid op scholen van belang. VH en UNL zijn dan ook blij dat in de werkagenda veel aandacht is voor het versterken van strategisch HRM-beleid op scholen. Een goede regionale samenwerking tussen lerarenopleidingen, scholen en leraren zorgt ervoor dat de opleiding goed voorbereidt op de onderwijspraktijk op de school en dat er een natuurlijke lijn ontstaat van opleiden, naar begeleiding bij de start op school, verdere professionele ontwikkeling, ondersteund met onderzoek naar onderwijs. Dit maakt het werken in het onderwijs aantrekkelijker, draagt bij aan een ambitieuze leercultuur in de scholen en zorgt voor beter onderwijs voor leerlingen.

In de werkagenda spreken partners de ambitie uit om meer academische leraren op te leiden en te zorgen voor een aantrekkelijke werkomgeving voor deze leraren zodat ze in het onderwijs blijven werken. Verder spreken partijen uit het Onderwijsloket.com te willen continueren en gezamenlijk te onderzoeken hoe de overstap van zij-instromers naar het onderwijs verbeterd kan worden. Daarnaast wordt in de werkagenda ingezet op het oplossen van knelpunten in het bevoegdhedenstelsel, met name in het vmbo waar het bevoegdhedenstelsel niet overal past bij de onderwijspraktijk.

De werkagenda bouwt voort op bestaande samenwerkingen, zoals in het Actieplan Duurzaam werken in het Onderwijs, en de samenwerking tussen opleidingen en scholen in het Samen Opleiden en Professionaliseren. Ook de (regionale) allianties van lerarenopleidingen zijn een belangrijke ontwikkeling. Met de werkagenda met daarin een meerjarige, duurzame aanpak willen partijen de komende jaren een extra stap zetten in de aanpak van het lerarentekort, kansengelijkheid en het beste onderwijs. In mei wordt de opzet voor een werkagenda vastgesteld en volgt een nadere uitwerking van de ambities.