Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Universiteit Utrecht start met 3 modulaire cursussen

Binnen het project Modularisering (Bestuursakkoord Flexibilisering Universitaire Lerarenopleidingen) zijn in Utrecht drie keuzecursussen ontwikkeld die in het voorjaar voor het eerst gegeven worden.

Ze zijn zowel door studenten als door vo-docenten (via aanschuif­onderwijs vooralsnog) te volgen.

Digitale geletterdheid

Onder digitale geletterdheid verstaan we alle vaardigheden die nodig zijn om je in de digitale samenleving staande te houden en jezelf te blijven ontwikkelen. Is het een taak van het onderwijs om leerlingen digitaal geletterd(er) te maken? Het lijkt er wel op, nu het onderwerp zo goed als zeker een vast onderdeel van het schoolcurriculum wordt. Wat vraagt dit van de docent, de leerling, en de school? In deze pedagogische cursus maken studenten kennis met de vier domeinen van digitale geletterdheid: ICT-basisvaardigheden; Informatie­vaardig­heden; Mediawijsheid; computational thinking. Ook passen zij deze toe binnen het (eigen) onderwijs. Zowel de kennis en vaardigheden van digitale geletterdheid van de docent in opleiding als die van hun leerlingen staan centraal. Aan de hand van actuele thema’s (bijvoorbeeld sociale veiligheid en gedrag op het internet, digitaal samenwerken, het vinden en beoordelen van online mediabronnen, de rol van privacy etc.) ontwikkelen studenten een eigen visie op digitale geletterdheid en leren ze het toe te passen in hun eigen onderwijspraktijk.

Toekomstbehendig ontwikkelen als leraar

Het beroep van leraar is veeleisend, getuige hoge uitval en burn-out cijfers. Leraar zijn en blijven vraagt van je dat je mee kan bewegen met de veranderingen in het onderwijs. Echter, is zulke ‘toekomst­bestendig­heid’ voldoende? In deze keuzecursus dagen we je uit om als leraar proactief bij te (kunnen) dragen aan onderwijsverandering en toekomst­behendig te worden. We bespreken en vertalen literatuur en ervaringen van deelnemers over het innemen van professionele ruimte, veerkrachtig kunnen zijn als persoon, de micropolitieke cultuur in je werkcontext kunnen hanteren, en initiatieven in co-creatie een vaste plek in je sectie, team, school, of breder op te kunnen zetten. In deze keuzecursus willen we vanuit het principe teach as you preach gezamenlijk onderwijs­verandering, die aansluit bij jou als toekomstbehendig professional, vormgeven. In de cursus komen gastsprekers langs die vertellen over hoe zij op een doordachte, uitvoerbare, merkbare en bevlogen manier werken aan verandering in het onderwijs.

Voorbij het hokjesdenken: lesgeven aan vmbo, havo en vwo

Op ongeveer twaalfjarige leeftijd worden leerlingen op school verdeeld over verschillende onderwijsstromingen. Het grootste deel van de leerlingen in Nederland volgt onderwijs op het vmbo, een groeiend deel op de havo en het vwo. De vroege verdeling is steeds vaker onderwerp van maatschappelijk en politiek debat. In deze keuzecursus onder­zoeken we het Nederlands onderwijslandschap van vmbo’s tot vwo. We bevragen wat die indeling in onderwijsstromingen betekent voor leerlingen, voor de maatschappij en voor docenten, wat er werkt en voor wie, wat oorzaken en gevolgen en voor- en nadelen zijn van die indeling. Een docent heeft een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vanuit een social-justice perspectief onderzoeken we op welke manieren docenten deze verantwoordelijkheid kunnen invullen, welke doelen er (nog meer) nagestreefd kunnen worden en hoe docenten een bijdrage kunnen leveren aan het inclusiever en rechtvaardiger maken van het onderwijslandschap. Daarnaast ontwerpen we manieren waarop docenten dit in de praktijk kunnen vormgeven.

Meer informatie kun je opvragen via onderwijsvoorleraren.gst@uu.nl.