Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Nationaal Groeifonds aanvraag professionalisering leraren ingediend

Op 3 februari 2023 heeft het Ministerie van OCW bij het Nationaal Groeifonds een aanvraag ingediend voor ‘De Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren’ (NAPL). De NAPL is een initiatief van OCW, de werkgeversorganisaties, lerarenorganisaties en lerarenopleidingen.[1] Het doel van de aanpak is om de doorlopende professionalisering van leraren in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs te stimuleren, aan te jagen en meer gezamenlijk te organiseren. Voor de zomer van 2023 wordt duidelijk of de aanvraag middelen toegekend krijgt.

De kwaliteit van het onderwijs valt of staat met de kwaliteit van leraren, zij hebben een sleutelpositie. Om de professionalisering van leraren beter te verbinden aan de lerarenopleiding en professionalisering gedurende de hele loopbaan van leraren te stimuleren, wil de NAPL investeren in vier pijlers:

  1. Landelijke ontwikkelpaden voor leraren
  2. Een opleidingsregister
  3. Co-creatielabs in regionale netwerken. Hier wordt aangesloten bij de ontwikkeling naar RATO’s
  4. Een systeem van kwaliteitsborging.

Alle betrokken partijen verwachting dat de aanpak leidt tot een hogere kwaliteit en productiviteit van leraren, betere leerprestaties van leerlingen en aantrekkelijkere loopbaanpaden voor leraren.

Universiteiten van Nederland is één van de initiatiefnemers van de NAPL. De Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL) is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de aanvraag. De ambities in de NAPL sluiten naadloos aan bij de ambitie van UNL/ICL (en partners) om een doorlopende leerlijn voor leraren te realiseren, met een goede verbinding tussen de universiteit en lerarenopleiding en de loopbaan als leraar daarna. Dit zorgt voor aantrekkelijk werk, een sterkere verbinding tussen onderwijs en onderzoek en een verbetering van de onderwijskwaliteit.

Meer weten over het Nationaal Groeifonds? Kijk dan op Nationaal Groeifonds

Meer lezen over de ingediende voorstellen bij het Nationaal Groeifonds, zie Nationaal Groeifonds | Aanvraag en selectie.

[1] UNL, VH, VO-raad, MBO Raad, PO-Raad, AOb, FvOv, Platform VVVO, BVMBO en het Lerarencollectief.