Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Ministers en onderwijsveld versnellen aanpak lerarentekort

Ministers Dijkgraaf en Wiersma, lerarenorganisaties, werkgevers en de lerarenopleidingen hebben afgesproken de aanpak van het lerarentekort op een aantal onderwerpen te gaan versnellen.

Ministers Wiersma en Dijkgraaf hebben het werkplan met de ambities op 13 december naar de Tweede Kamer gestuurd en op 15 december in een debat met de Tweede Kamer besproken. Partijen willen versnellen op vier thema’s: regionale samenwerking, onderwijstijd, bevoegdheden en opleiden. Universiteiten van Nederland (UNL) werkt mee aan het realiseren van de ambities.

Versnelling op vier thema’s
Het werkplan is een versnelling en nadere uitwerking van een aantal ambities uit de Werkagenda ‘Samen voor het beste Onderwijs’, van het voorjaar 2022. De afgelopen periode heeft Van de Bunt adviseurs, onder leiding van kwartiermaker Lodewijk Asscher, gewerkt aan een advies over de sturing op het lerarentekort. Zij hebben met verschillende partijen gesproken, waaronder ook UNL en de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL). Op basis van dit advies hebben partijen aanvullende afspraken gemaakt over de regionale samenwerking.

 1. Onderwijsregio’s
  Partijen willen het komende half jaar toewerken naar onderwijsregio’s waarin lerarenopleidingen, schoolbesturen en leraren samenwerken aan het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van leraren. De onderwijsregio’s worden gevormd door de bestaande samenwerkingsverbanden voor het Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P) te verbinden met de samenwerkingsverbanden voor de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP). De allianties van de lerarenopleidingen die in het kader van het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen zijn gesloten, werken samen met de onderwijsregio’s. Op landelijk niveau wordt binnen OCW een Realisatie Eenheid opgericht die aanjaagt, faciliteert en stuurt.
 2. Onderwijstijd
  Daarnaast willen partijen verkennen of er meer ruimte kan worden gecreëerd in de onderwijstijd: Hoeveel lesuren leerlingen les moeten krijgen, landelijk vastgesteld voor het po, vo en mbo.
 3. Bevoegdheden
  De ministers vinden het noodzakelijk het huidige bevoegdhedenstelsel te optimaliseren om  voldoende bevoegde leraren te hebben en de kwaliteit van onderwijs te waarborgen. Onder andere de herijking van de bekwaamheidseisen wordt met voorrang opgepakt. Ook moet het makkelijker worden een tweede bevoegdheid te halen.
 4. Opleiden
  Er komen veel wensen en eisen op leraren en lerarenopleidingen af m.b.t. wat een leraar moet kennen en kunnen en waar lerarenopleidingen toe op moeten leiden. Daarom  is afgesproken een ‘curriculumberaad’ in te richten als infrastructuur om deze (doorlopende) wensen en eisen te wegen en bespreken en samen te komen tot landelijke kaders. en de processen om deze tot stand te brengen worden afgestemd. Daarbij is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen wat de leraar aan het eind van de lerarenopleiding moet kunnen en wat hij/zij in de eerste jaren van de loopbaan leert.

Meer informatie
Het advies van Van de Bunt adviseurs, het werkplan van de landelijke partijen en de kamerbrief van ministers Dijkgraaf en Wiersma is online te vinden: Decemberbrief lerarenbeleid | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl.