Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Oproep vanuit de Kamer voor grotere rol opleidingen in inductiefase

Naar aanleiding van het commissiedebat over de lerarenstrategie van 28 februari stemde de Tweede Kamer op 2 april over een aantal ingediende moties. Als het aan de Kamer ligt dan krijgen de lerarenopleidingen een grotere rol in het verder professionaliseren van de startende leraar.

De Kamer steunde een door D66 ingediende motie naar een verkenning hoe wettelijk geborgd kan worden dat leraren de eerste drie jaar voor de klas na de initiële opleiding ondersteund kunnen worden door hun lerarenopleiding, bijvoorbeeld door middel van intervisie, meekijk- en terugkomdagen en begeleiding. Hier ligt een zeer directe link met het in januari van dit jaar gestarte groeifondsproject Nationale Aanpak Professionalisering Leraren (NAPL). Tijdens het Kamerdebat zegde minister Dijkgraaf toe dat de Kamer medio 2025 verder geïnformeerd wordt over hoe de rol van lerarenopleidingen geborgd kan worden. Ook de VVD vroeg in een door de Kamer aangenomen motie voor een grotere rol voor de lerarenopleidingen in de inductiefase: de regering wordt verzocht met een handreiking te komen waarin staat wat minimaal verwacht mag worden van deelnemende opleidingen en scholen qua begeleiding van startende leerkrachten en te onderzoeken of het wettelijk vastleggen van deze verwachtingen wenselijk is.

Andere aangenomen moties waren onder andere:

  • VVD, BBB en SGP: aparte pabo-opleiding voor het jonge en een voor het oudere kind.
  • CU, SGP: Borging landelijke samenwerking voor het opleiden van leraren in de onderwijsregio’s.

Alle moties zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer.